Nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle

Kaikilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy urheiluseuroissa askel askeleelta

Näitä yksinkertaisia ohjeita seuraamalla ja valmiita mallipohjia hyödyntämällä urheiluseurat voivat ennaltaehkäistä epäasiallista käyttäytymistä, väkivaltaa ja häirintää omassa seurassaan.

1. Urheilijaa suojelevat rekrytointikäytännöt
  • Urheiluseurojen tulee tarkistaa rikostausta kaikilta lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä. Suosittelemme myös tarkistamaan rikostaustan kaikilta lasten- ja nuorten parissa toimivilta vapaaehtoisilta.
  • Kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat tulee haastatella ja tarkastaa heidän suosittelijansa. Haastatteluissa hakijoille kerrotaan seuran säännöistä ja urheilijaa suojaavista toimenpiteistä.
2. Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen
  • Seura

Seuran tulee tarkastaa, että heidän omat sääntönsä ovat ajan tasalla ja niissä huomioidaan häirintä ja väkivalta, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Seurat voivat ottaa käyttöönsä esimerkiksi Olympiakomitean mallisäännöt.

  • Henkilökunta ja vapaaehtoiset

On tärkeää, että yhteiset säännöt lasten ja nuorten kanssa toimimiseen ovat mahdollisimman yksityiskohtaiset, selkeät ja kaikki ovat niihin sitoutuneet.

Yksityiskohtaiset säännöt vähentävät mahdollisuuksia väärinkäyttää valmentaja-valmennettava suhdetta. Säännöt suojaavat myös valmentajaa mahdollisilta epäilyiltä ja antavat hänelle turvallisen mielen toimia sääntöjen sallimissa rajoissa. Epäasiallisen käytöksen tilanteiden selvittäminen on helpompaa, kun seurassa voidaan vedota allekirjoitettuihin sääntöihin.

Seurat voivat pyytää lasten ja nuorten kanssa toimivia lukemaan ja allekirjoittamaan säännöt. Seuran tulee pohtia etukäteen, mitä sääntöjen rikkomisesta seuraa. Seurat voivat käyttää Et ole yksin-hankkeessa luotuja mallisääntöjä sellaisenaan tai muokata niitä omaan lajiinsa sopivaksi. Seurassa on tärkeää antaa lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille mahdollisuus esittää kysymyksiä sääntöihin liittyen.

Lataa tästä: Mallisäännöt lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

On tärkeää, että tieto säännöistä kulkeutuu myös urheilijoille, sekä vanhemmille. Näin he voivat nopeammin tunnistaa, kun rajoja on ylitetty ja puuttua mahdolliseen epäasialliseen toimintaan. Seurat voivat muokata alla olevan tiedotepohjan viestintäänsä sopivaksi.

Lataa tästä: Tiedote vanhemmille.

  • Urheilijat

Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä tapahtuvat useimmiten toisen urheilijan taholta. Jokaisessa ryhmässä ja joukkueessa tulee luoda aina kauden alussa yhteiset pelisäännöt, joilla pyritään lisäämään urheilijoiden turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunnetta.

Lapsille tulee luoda mahdollisuuksia osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä luo ympäristöä, missä he uskaltavat puolustaa oikeuksiaan ja nostaa esiin huoliaan. Pelisääntöjen luominen yhdessä on helppo tapa osallistaa nuoria urheilijoita, sekä saada heidät sitoutumaan yhteisiin sääntöihin.

Pelisääntöjen luomisen yhteydessä lapsille ja nuorille on myös kerrottava heidän oikeuksistaan, sekä ohjeistettava miten toimia jos he kokevat epäasiallista käytöstä. Seurat voivat jakaa alla olevan ohjeen valmentajille avuksi pelisääntöjen luomiseen ja lasten ja nuorten oikeuksista kertomiseen. Seurojen tulee ohjeistaa valmentajia luomaan pelisäännöt jokaisen harjoituskauden alussa.

Lataa tästä: Ohje pelisääntöjen luomiseen ja lasten ja nuorten oikeuksista kertomiseen

3. Raportointitavan ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

Seurassa tulee olla selkeästi nimetyt henkilöt, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä. Tässä on huomioitava, että henkilöt voivat vaihtua ja olla pois, joten myös varahenkilöt on nimettävä. Valituksia vastaanottavat henkilöt voivat olla esimerkiksi valmennuspäällikkö, hallituksen jäsen ja toiminnanjohtaja.

Seuran tulee myös nimetä elin, joka tekee kurinpidolliset päätökset, esimerkiksi seuran hallitus. Seuran hallitusta tulee aina informoida seurassa esiin tulevista väkivalta- tai häirintätapauksista.

Henkilö/ henkilöt, jotka vastaanottavat kanteita ja huolia tulee olla selkeästi nimetty seuran nettisivuilla.  On tärkeää, että ainakin yksi henkilöistä on mahdollisimman helposti lähestyttävä lapsille ja nuorille. Tämän henkilön valinnasta voi järjestää äänestyksen lasten ja nuorten keskuudessa.

Valitusten tai huolten esiintuomiseen on myös hyvä harkita nimettömän mahdollisuuden tarjoamista. Huolen ilmaisemiseen voi olla korkea kynnys esimerkiksi siitä pelosta, että se vaikuttaa omaan asemaan harrastuksessa.  Tällaisia nimettömiä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi digitaalinen tai fyysinen kirjelaatikko.

Raportointikanavasta tiedotetaan seuran nettisivulla ja uutiskirjeessä tms. Seurat voivat käyttää alla olevaa tekstiä pohjana omaan tiedotukseensa.

Lataa tästä: malliteksti seuran nettisivuille tai tiedotteeseen

4. Toimintamallien luominen puuttumiseen
5. Henkilöstön kouluttaminen

Häirinnän, väkivallan ja kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että valmentajat ja muut urheilijoiden kanssa työskentelevät saavat koulutusta aiheesta. Et ole yksin-palvelu tuottaa urheiluseuroille suunnatun verkkokurssin väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisystä, joka julkaistaan joulukuussa 2019.

6. Tiedon levittäminen

Mitä enemmän urheilijat, vanhemmat ja valmentajat ilmiöstä tietävät, sitä hankalampaa väkivallan tekijöiden on toimia, siksi asiasta puhuminen on erityisen tärkeää.

  • Vanhemmat ovat avainasemassa ehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää. Aihe ei kuitenkaan ole kaikille ennestään tuttu tai siitä ei välttämättä ole helppo alkaa keskustella lapsen kanssa. Et ole yksin-palvelu tuottaa vanhemmille oman materiaalin keskustelun tueksi, joka ilmestyy lokakuussa 2019.
  • Nuorten itsensä tulee tunnistaa häirintä ja väkivalta, sekä olla tietoisia turvataidoista ja omasta itsemääräämisoikeudestaan. Valmentajat voivat käydä näitä aiheita läpi lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi Et ole yksin-nettisivuilla löytyvien nuorille suunnattujen materiaalien avulla. etoleyksin.fi/nuorille. Nuorten materiaalit täydentyvät syksyllä 2019.
  • Kohtaamastaan väkivallasta tai häirinnästä puhuminen ei ole helppoa. Joskus puhuminen ulkopuoliselle ammattilaiselle nimettömänä on se paras vaihtoehto. Et ole yksin palveluun voi olla yhteydessä urheilijat, valmentajat ja seuratoimihenkilöt. Seurassa voidaan pitää esillä Et ole yksin-palvelua esimerkiksi laittamalla Et ole yksin-palvelun nettibannerit nettisivuilleen.

Lataa: Et ole yksin-palvelun nettibannerit tästä

7. Seuraaminen ja arviointi

Seurassa on myös suositeltavaa tasaisin väliajoin toteuttaa kysely harrastajien tyytyväisyydestä.  Tällä tavalla seura voi näyttää välittämistään lasten ja nuorten hyvinvoinnista, sekä puuttua epäkohtiin, joita ei muuten välttämättä tulisi esiin. Seura voi käyttää pohjana esimerkiksi Olympiakomitean seuratoiminnan palautekyselyitä.